ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2548
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม ของ กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2548-05-01
2549-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
10000000.00
-
-
กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กรมควบคุมมลพิษ
  • 1) เป้าหมาย
  • 2) พื้นที่ดำเนินการ
  • 3) ขอบเขตการดำเนินงาน
  • 4) วัตถุประสงค์
  • 5) หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599