ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2551
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครผู้สื่อข่าวเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2551-08-01
2554-07-31
-
4130000.00
-
-
เชียงใหม่
สันทราย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
  • 1) หลักการและเหตุผล คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ได้อนุมัติเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้มูลนิธิพัฒนา
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) เป้าหมาย
  • 4) แผนการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599