ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2551
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการเครือข่ายปกป้องลุ่มน้ำมูนตอนปลาย ของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปภาคอีสาน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2550-12-01
2553-11-30
-
4920000.00
-
-
กรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปภาคอีสาน
  • 1) หลักการและเหตุผล คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) เป้าหมาย
  • 4) พื้นที่ดำเนินการ
  • 5) กลุ่มเป้าหมาย
  • 6) แผนการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599