ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2563
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2562-12-01
2564-11-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
3038000.00
-
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นาดี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เครือข่ายอาสาสมัคพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอนาดี
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๒๓(๔) แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) ๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 5) ๒.สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมของโครงการ
 • 6) ๓. วัตถุประสงค์
 • 7) ๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
 • 8) ๕. พื้นที่เปาหมายและกลุ่มเปาหมาย/๖. ระยะเวลา
 • 9) ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 11) ๙. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 12) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 13) ๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) ๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599