ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2562
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2562-02-01
2565-01-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4996070.00
-
-
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Habitat Development Association)
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
 • 3) หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 • 4) 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 5) 2. สภาพปัญหา
 • 6) 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 7) 4. ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ
 • 8) 5. พื้นที่และกลุ่มเปาหมาย 6.ระยะเวลา
 • 9) 7. แผนงานและกิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 11) ๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 • 12) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 13) ๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) ๑๒. การติดตามและนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599