ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2562
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2562-04-01
2565-03-31
-
4977300.00
-
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
น่าน
สันติสุข
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ)
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 5) 2. สภาพปัญหา
 • 6) 3. วัตถุประสงค์
 • 7) 4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
 • 8) 5. พื้นที่เปาหมายและกลุ่มเปาหมาย6. ระยะเวลา
 • 9) 7. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) 8. วงเงินงบประมาณ
 • 11) 9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 12) 10. การบริหารโครงการ
 • 13) 11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) 12. การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599