ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2557
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการชาววังทองร่วมใจลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2556-09-01
2560-07-27
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4770000.00
3705083.04
-
เทศบาลตำบลวังทอง
พิษณุโลก
วังทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เทศบาลตำบลวังทอง
  • 1) ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599