ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2561
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการการรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2561-07-01
2563-06-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4974130.00
-
ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน
เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ดำเนินการโดย เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
 • 1) ๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 2) ๒. สภาพปัญหา
 • 3) ๓. วัตถุประสงค์
 • 4) ๔. ความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ
 • 5) ๕. พื้นที่เปาหมายและกลุ่มเปาหมาย ๖.ระยะเวลา
 • 6) ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 7) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 8) ๙. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 9) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 10) ๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 11) ๑๒. การติดตามและนิเทศโครงการฯ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599