ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2561
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นตำบลนาดี
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2561-01-01
2562-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
1932500.00
-
ตำบลนาดี
สุรินทร์
เมืองสุรินทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 • 1) ประเภทและลักษณะโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปี 2560 - 2564
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) สภาพปัญหา
 • 5) วัตถุประสงค์
 • 6) ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ
 • 7) พื้นที่เปาหมายและกลุ่มเปหมาย
 • 8) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
 • 9) แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) วงเงินงบประมาณ
 • 11) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 12) การบริหารโครงการ
 • 13) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599