ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
ชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2561-01-01
2562-06-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
25374965.00
-
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชุดโครงการขยะต้นทางฯ ที่ 2)
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) วงเงินสนับสนุน
  • 4) เปาหมายของโครงการ
  • 5) การติดตามประเมินผลโครงการ
  • 6) มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • 7) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599