ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตราด
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-05-26
2561-12-28
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
11400000.00
สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ตราด
เมืองตราด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลเมืองตราด (การจัดหาครุภัณฑ์)
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) ลักษณะโครงการ
  • 4) งบประมาณ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599