ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2561
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2561-01-01
2563-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4972900.00
-
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ๕๐หมู่บ้าน (๕๐พื้นที่ป่า) ใน ๒๔ตำบล ของ๑๐อำเภอ
กาญจนบุรี
เมืองกาญจนบุรี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๒๓(๔)แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) ๑.ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 5) ๒. สภาพปัญหาของพื้นที่
 • 6) ๓.วัตถุประสงค์
 • 7) ๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
 • 8) ๕. พื้นที่เปาหมายและกลุ่มเปาหมาย ๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • 9) ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 11) ๙. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 12) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 13) ๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) ๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599