ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการฐานทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2560-09-01
2563-08-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4941480.00
-
๓๕๓-๓๕๔ ม.๑๒ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ๔๐๒๓๐
ขอนแก่น
แวงน้อย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สมาคมเพื่อนภู 2560
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) ๑. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 5) ๒. สภาพปัญหาของพื้นที่
 • 6) ๓. วัตถุประสงค์
 • 7) ๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ ดังนี้
 • 8) ๕. พื้นที่และกลุ่มเปาหมาย ๖.ระยะเวลา
 • 9) ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 10) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 11) ๙. ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ
 • 12) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 13) ๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 14) ๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599