ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-11-01
2563-10-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
1907000.00
-
เทศบาลตำบลร้องกวาง
แพร่
ร้องกวาง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลตำบลร้องกวาง
 • 1) โครงการร้องกวางน่าอยู่ คู่สิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใส เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ยั่งยืน
 • 2) หลักการและเหตุผล
 • 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 4) ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ
 • 5) พื้นที่ดำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย
 • 6) ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ
 • 7) ตารางแผนการดำเนินงานและกิจกรรม
 • 8) งบประมาณ
 • 9) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโโครงการ
 • 10) การบริหารโครงการ
 • 11) ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • 12) การติดตามโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599