ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-11-01
2563-10-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4059405.00
-
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
อุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 1) ชื่อโครงการ
 • 2) ประเภทลักษณะโครงการ
 • 3) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 4) สภาพปัญหา
 • 5) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 6) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
 • 7) พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 • 8) ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
 • 9) แผนงาน/กิจกรรม
 • 10) งบประมาณ
 • 11) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 12) การบริหารงานโครงการ
 • 13) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ทั้งในระดับพื้นที่โครงการ และในภาพรวมของสังคม)
 • 14) การติดตามและประเมินผลโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599