ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-10-01
2563-10-01
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
3886050.00
-
เทศบาลเมืองศิลา
ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (เทศบาลเมืองศิลา)
 • 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • 2) ประเภทและลักษณะโครงการ
 • 3) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสุนนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม พัฒนา และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในช่วงปี 2557-2559
 • 4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • 5) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 6) ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 7) ประเด็นศักยภาพของหน่วยงาน (มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)
 • 8) สภาพปัญหา
 • 9) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 10) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
 • 11) พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 • 12) แผนที่แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 13) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599