ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2560
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.ร้อยเอ็ด)
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2560-04-01
2562-03-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4500000.00
-
ป่าดอนหนองโจน ป่าโคกใหญ่คำปลากั้ง ป่าดงหนองเอียด
ร้อยเอ็ด
ปทุมรัตต์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) ๒. สภาพปัญหาของพื้นที่
 • 5) ๓. วัตถุประสงค์
 • 6) ๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ ดังนี้
 • 7) ๕. พื้นที่และกลุ่มเปาหมาย ๖.ระยะเวลา
 • 8) ๗. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
 • 9) ๘. วงเงินงบประมาณ
 • 10) ๙. ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ
 • 11) ๑๐. การบริหารโครงการ
 • 12) ๑๑. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 13) ๑๒. การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599