ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรในลำห้วยทับทันโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตำบลศรีสุข
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2560-04-01
2562-03-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
1925400.00
-
สองฝั่งลำห้วยทับทัน
สุรินทร์
ศรีณรงค์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทนุสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปี 2557-2559
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) สภาพปัญหาของพื้นที่
 • 5) วัตถุประสงค์
 • 6) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ
 • 7) พื้นที่และกลุ่มเปาหมาย ระยะดำเนินงาน
 • 8) แผนงาน/กิจกรรม
 • 9) วงเงินงบประมาณ
 • 10) ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ
 • 11) การบริหารโครงการ
 • 12) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 13) การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599