ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2558-06-01
2561-05-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
3285160.00
-
เทศบาลตำบลหนองแดง
น่าน
แม่จริม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เทศบาลตำบลหนองแดง
  • 1) ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ
  • 2) ความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการ
  • 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • 4) พื้นที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599