ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอำนวยการและประสานเครือข่าย
2559-03-01
2559-04-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
100000.00
-
เทศบาลเมืองพิจิตร
พิจิตร
เมืองพิจิตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์การแคร์นานาชาติ-ประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599