ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการส่งเสริมการทำนาริมฟุตบาท
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอำนวยการและประสานเครือข่าย
2558-11-01
2558-11-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
0.00
1000000.00
99/2559
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599