ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2559-07-01
2562-06-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
2743375.00
0.00
-
ในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
กันทรารมย์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลตำบลกันทรารมย์
 • 1) หลักการและเหตุผล
 • 2) สภาพปัญหาในพื้นที่
 • 3) เหตุผลและความจำเป็น
 • 4) วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 5) ความสอดคล้องกับการดำเนินงานโครการ
 • 6) พื้นที่ดำเนินโครงการและระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • 7) แผนการดำเนินงานโครงการ
 • 8) งบประมาณ
 • 9) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 10) การบริหารโครงการ
 • 11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599