ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชีวภาพใช้อากาศแบบ SBR
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2558-11-24
2559-01-12
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
17000000.00
-
๗๕ หมู่ที่ ๓ ถนนริมคลองดี ๗ ฝั่งตะวันตก ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
บริษัท เอส.เค.ฟูดส์ (ประเทศไทย)
  • 1) iookjhgf

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599