ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการกำจัดของเสียด้วยระบบก๊าวชีวภาพ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2558-11-13
2558-11-27
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
20000000.00
20000000.00
-
บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด
ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลนครหาดใหญ่
  • 1) โครงการ
  • 2) โครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599