ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2558-11-01
2559-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
20000000.00
-
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
พนมสารคาม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
บริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (1999) จำกัด

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599