ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๔ ของเทศบาลเมืองป่าตอง
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-10-01
2562-08-28
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
122600000.00
0.00
-
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลเมืองป่าตอง (ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 4)
  • 1) สภาพปัญหา
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) พื้นที่ดำเนินโครงการ
  • 4) ลักษณะโครงการ
  • 5) งบประมาณ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599