ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

-
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการส่งเสริมการสร้างขยะมลพิษให้ได้เยอะๆ เข้าใจป่ะ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอำนวยการและประสานเครือข่าย
2558-12-01
2559-04-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
1000000.00
1000000.00
99/2559
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรี
เมืองลพบุรี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เทศบาลเมืองภูเก็ต
  • 1) กิจกรรมลดขยะต้นทาง
  • 2) โครงการทำให้แม่น้ำสวยๆกลายเป็นน้ำครำ
  • 3) โครงการทำนาบนหลังคาตึกแกรมมี่

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599