ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2559
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ ของฟาร์มสวนเกษตร 99
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2558-04-05
2559-02-23
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
35000000.00
5000000.00
-
ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
สันป่าตอง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฟาร์มสวนเกษตร 99

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599