ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2539
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารประกวดราคาสำหรับระบบจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2539-08-01
2541-04-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
47500000.00
-
ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 จังหวัด (นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา) ครอบคลุม 3 พื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำบางปะกง
กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
กรมควบคุมมลพิษ
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) เป้าหมาย
  • 4) พื้นที่ดำเนินการ
  • 5) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599