ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2561
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการ 3 Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดย มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2560-08-01
2563-08-01
-
4097046.00
-
ตำบลป่าพลู
ลำพูน
บ้านโฮ่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเปาหมาย
  • 4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  • 5) แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
  • 6) วงเงินงบประมาณ
  • 7) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
  • 8) การบริหารโครงการ
  • 9) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 10) การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599