ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน
2558-10-01
2559-09-30
-
999999.99
-
-
ลำปาง
เสริมงาม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เมืองพัทยา
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย
  • 4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  • 5) แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน
  • 6) วงเงินงบประมาณ
  • 7) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
  • 8) การบริหารโครงการ
  • 9) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • 10) การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599