ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2557
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลไก่ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของฟาร์มสวนเกษตร 99
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2557-11-01
2559-11-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
3500000.00
-
-
เชียงใหม่
สันป่าตอง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฟาร์มสวนเกษตร 99
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) งบประมาณ
  • 3) แผนการดำเนินงาน
  • 4) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
  • 5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599