ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2558-02-01
2558-08-31
-
13000000.00
-
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ลำพูน
แม่ทา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บริษัท แม่ทา วีพี จำกัด
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย
  • 3) แผนกาารดำเนินงาน
  • 4) งบประมาณ
  • 5) การดำเนินงานของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599