ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2555
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2555-08-08
2558-11-08
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
355878802.00
-
หาดสุรินทร์, อ่าวบางเทา
ภูเก็ต
ถลาง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
  • 1) ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) พื้นที่ดำเนินงาน
  • 4) รายละเอียดโครงการ
  • 5) ผลการดำเนินงาน
  • 6) ข้อคิดเห็นจากการติดตามผลโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599