ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2539
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการเพื่อป่าอนุรักษ์และทะเลภาคตะวันออก สมาคมหยาดฝน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2539-04-01
2542-03-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4670000.00
-
1) อนุรักษ์ป่าเขาชะเมา-เขาวงศ์ จังหวัดระยอง 2) อนุรักษ์เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3) พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง 4) พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จังหวัดจันทบุรี
ระยอง
เขาชะเมา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาคมหยาดฝน
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) เป้าหมาย
  • 4) พื้นที่ดำเนินการ
  • 5) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599