ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2539
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ของ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2539-05-01
2542-04-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
12400000.00
14920000.00
-
27 หมู่บ้าน 10 ตำบล 4 อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอสตึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) เป้าหมาย
  • 4) พื้นที่ดำเนินการ
  • 5) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599