ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2556
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน/สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2556-01-01
2556-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4940000.00
-
-
เชียงใหม่
แม่แตง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 • 3) หน่วยงานดำเนินโครงการ
 • 4) ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • 5) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 6) สภาพปัญหา
 • 7) วัตถุประสงค์
 • 8) ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ
 • 9) พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
 • 10) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • 11) วงเงินงบประมาณ
 • 12) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 13) การบริหารโครงการ
 • 14) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 15) การติดตามนิเทศโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599