ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2537
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญการจัดการน้ำเสียชุมชน สผ.
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
2537-05-01
2538-09-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
6350000.00
-
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สำนักงานนโยบายและแผนทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599