ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2537
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการพัฒนาประชากรและสิ่งแวดล้อม ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
2537-11-01
2540-10-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4695920.00
-
ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สงขลา
สิงหนคร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599