ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2557
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
ค.วิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยแม่สอยและบ้านแปะ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2557-01-01
2559-08-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4990000.00
-
-
เชียงใหม่
จอมทอง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทาง
 • 3) หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 • 4) หัวหน้าโครงการวิจัย
 • 5) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการ
 • 6) สภาพปัญหา
 • 7) วัตถุประสงค์
 • 8) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่างๆ
 • 9) พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
 • 10) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • 11) วงเงินงบประมาณ
 • 12) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
 • 13) โครงสร้างการบริหารโครงการ
 • 14) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 15) การติดตามนิเทศโครงการ
 • 16) เอกสารอ้างอิง

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599