ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2535
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างระบบนำ้เสียและกำจัดของเสีย 23 (1)
มาตรา 23(1)
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการน้ำเสีย เมืองพัทยา
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2535-10-01
2544-11-30
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4120000.00
-
-
ชลบุรี
บางละมุง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เมืองพัทยา
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) ผลผลิต
  • 3) พื้นที่ดำเนินการ
  • 4) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599