ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2535
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม อบต.กมลา
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2536-01-01
2545-12-31
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
11980000.00
11980000.00
-
ตำบลกมลา
ภูเก็ต
กะทู้
ดำเนินการเสร็จสิ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
  • 1) วัตถุประสงค์
  • 2) เป้าหมาย
  • 3) พื้นที่ดำเนินการ
  • 4) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599