ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2546
เงินกู้ภาคเอกชน 23(3)
มาตรา 23(3)
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
2546-09-01
2546-09-30
-
7000000.00
-
-
สงขลา
จะนะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
บริษัท จะนะนำ้ยาง จำกัด
  • 1) หลักการและเหตุผล
  • 2) วัตถุประสงค์
  • 3) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด จากเดิมที่ใช้ระบบ Aerated Lagoon (AL) มาเป็นระบบ ACtivated Sludge (AS)
  • 4) ขอบเขตการดำเนินงาน

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599