ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม

2558
เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 23(4)
มาตรา 23(4)
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย มูลนิธิข้าวขวัญ
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2558-11-04
2560-05-11
งบกองทุนสิ่งแวดล้อม
4999700.00
0.00
-
อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง อ.อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
อยู่ระหว่างดำเนินการ
มูลนิธิข้าวขวัญ
 • 1) ประเภทและลักษณะของโครงการ
 • 2) ความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปี 2556
 • 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • 4) หน่วยงานดำเนินโครงการ
 • 5) ผู้ประสานงานโครงการ
 • 6) 1. หลักการและเหตุผล
 • 7) 2. หลักการและเหตุผล
 • 8) 3. วัตถุประสงค์
 • 9) 4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ
 • 10) 5. พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 • 11) 6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 022656591-4 โทรสาร 022656599