• 02-265-6599
Facebook
กิจกรรม กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
img

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการของโครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ป่าชุ่มน้ำชุมชนในลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เสนอโดยสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

img

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

img

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 5/2563

img

การติดตามผลการดำเนินโครงการระยะสิ้นสุดโครงการ ของ โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ดำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม

อ่านทั้งหมด
Infographic
img

แนวทางการสนับสนุนเงินกู้ (กรณี บมจ.ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ได้เอง โครงการ Lumsump)

img

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

img

กองทุนสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติ

อ่านทั้งหมด
  • โครงการในระบบ e-fund
  • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  • ข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
  • คำรับรองการให้บริการ (SLA)
  • รับเรื่องร้องเรียน
  • สมัครงาน
อ่านทั้งหมด